Charakterystyka budowy hurtowni danych i możliwości implementacji wymiarów różnego typu

Praktyka bez teorii jest możliwa, ale najczęściej przypomina metodę prób i błędów prowadzącą do właściwego rozwiązania. Jestem przekonany, że wyważanie otwartych drzwi nie jest najlepszym pomysłem i lepiej jest skorzystać z wiedzy i doświadczenia innych. W ostatnim czasie wraz z Tomaszem Liberą – bardzo aktywnym działaczem PLSSUG (obecnie członek Zarządu), a także wykładowcą na Wyższej Szkole Zarządzania i…

Tabele wirtualne w operacji UPDATE w SQL Server

Pod maską SQL Server kryje niespodziankę odnośnie update ‚u rekordów. Zobaczmy to na przykładzie – zacznijmy od przygotowania prostej tabelki.

Drugim krokiem będzie update pola „nazwa” dla rekordu o ID=1.

Wyświetliliśmy w tym przypadku za pomocą tzw. tabeli wirtualnej nowowstawiony rekord. Przywróćmy starą nazwę dla rekordu o ID=1. Następnie zweryfikujmy jaki rekord zostaje usuwany przy operacji…

Jak sprawdzić czy dany login jest przypisany do konkretnej roli serwerowej?

Pytanie wydaje się banalne, ale czasami okazuje się, że dany użytkownik np. może przynależeć do grupy domenowej lub dziedziczyć uprawnienia nie wprost. W tym przypadku warto skorzystać z funkcji IS_SRVROLEMEMBER:

Inne role, to: sysadmin, serveradmin, dbcreator, setupadmin, bulkadmin, securityadmin, diskadmin, public, processadmin. Zakładając, że mamy dwa loginy, z których jeden jest przypisany do roli sysadmin, a drugi…

Jak sprawdzić uptime MSSQL?

W środowisku produkcyjnym czasami zachodzi konieczność weryfikacji uptime serwera. Uptime serwera nie jest jednak synonimem dla uptime usługi SQL Server. Z tego powodu najbezpieczniej zawsze sprawdzać nie uptime całej maszyny, ale usługi SQL Server. Jak możemy jednak to sprawdzić? Na swoim blogu Jeffrey Verheul opisuje bardzo ciekawe zapytania, które podsuwają odpowiedź na tak zadane pytanie. Autor wyodrębnił kilka pomysłów na sprawdzenie…

Zastosowanie synonimów

Rzadko wykorzystywaną możliwością w SQL Server jest tworzenie tzw. synonimów. Sama nazwa tego typu obiektu dobrze obrazuje sens ich stosowania. Synonimy wykorzystywane są do nazywania innych obiektów bazodanowych. Dzięki temu możemy uprościć powoływanie się na inne obiekty. Ciekawym zastosowaniem synonimów może być np. następujący przypadek. Wyobraźmy sobie dość klasyczną instancję SQL Server z jedną bazą…

Nieprawidłowe zaokrąglanie w MSSQL?

Ostatnio spotkał mnie ciekawy „problem” w Microsoft SQL Server. Można było wręcz zasugerować, że po prostu Microsoft bardzo się pomylił w tworzeniu swojego silnika bazodanowego 😉 Rozważmy następujący przykład:

W powyższym kodzie zadeklarowano dwie zmienne @float oraz @numeric o typach zgodnych z nazwami. W zapytaniu SELECT stosujemy funkcję ROUND(), zaokrąglając wyniki do drugiego miejsca po…

Właściwości obiektów bazodanowych w Microsoft SQL Server

Do zarządzania właściwościami obiektów w SQL Serverze wykorzystywane są trzy rodzaje procedur, których nazwy są dość wymowne: – sp_addextendedproperty – dodawanie właściwości – sp_updateextendedproperty – modyfikacja właściwości – sp_dropextendedproperty – usuwanie właściwości Te opisy pozwalają na zachowanie czytelności nawet przy bardzo złożonych bazach danych. Dobrą praktyką jest dodawanie opisów: tabel, kolumn, czy innych obiektów bazdodanowych….

Kolejność wykonywania zapytania

Kolejność zapytań w T-SQL niejednokrotnie utożsamiana jest z kolejnością, z jaką wypisywane są kolejne elementy instrukcji SELECT. Faktycznie zapytania jednak wykonywane są w innej kolejności. Zapytania w kolejności wprowadzania SELECT FROM WHERE GROUP BY HAVING ORDER BY Zapytania w kolejności wykonywania FROM WHERE GROUP BY HAVING SELECT ORDER BY Bardzo łatwo to można zweryfikować. Stwórzmy prostą…

Tabele tymczasowe

W poście „Podstawowe informacje o SQL” tworzyliśmy tzw. tabele tymczasowe. Czym one tak właściwie są i gdzie są przechowywane? Tabele tymczasowe stanowią bardzo przydatną funkcjonalność w SQL Serverze. Istnieją one w trakcie trwania sesji połączenia z SQL Serveren. Każdorazowo otwarte nowe okno w SQL Server Management Studio (SSMS) powoduje nawiązanie sesji z SQL Serverem. Utworzone tabele…

Podstawowe informacje o SQL

Niniejszy post zawiera podstawowe informacje o tym, czym jest SQL, a także praktyczne realizacje kilku prostych zapytań w MS SQL Serverze. We wpisie skorzystano ze skrótów, które znajdują się tutaj. SQL to strukturalny język zapytań (ang. Structured Query Language), dzięki któremu można dokonywać operacji na bazie danych. Można przyjąć, że na język SQL składa się…