Kolejność wykonywania zapytania

Kolejność zapytań w T-SQL niejednokrotnie utożsamiana jest z kolejnością, z jaką wypisywane są kolejne elementy instrukcji SELECT. Faktycznie zapytania jednak wykonywane są w innej kolejności. Zapytania w kolejności wprowadzania SELECT FROM WHERE GROUP BY HAVING ORDER BY Zapytania w kolejności wykonywania FROM WHERE GROUP BY HAVING SELECT ORDER BY Bardzo łatwo to można zweryfikować. Stwórzmy prostą…